Privacy AVG

Privacyverklaring Together Diensten B.V.

Together Diensten B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met
privacygevoelige informatie van haar werknemers. Together Diensten B.V. heeft daarom deze
privacyverklaring opgesteld. Together Diensten B.V. behandelt en beveiligt de aan haar
toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze verklaring geeft Together
Diensten B.V. u inzicht hoe Together Diensten B.V. in voorkomende situaties conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Together Diensten B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft
daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de
middelen voor de verwerking vast.

Together Diensten B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te
voeren. Together Diensten B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Together Diensten B.V. contractuele
afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Together Diensten B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
  Together Diensten B.V. rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeenbelang.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed
mogelijk te kunnen verlenen. Together Diensten B.V. gebruikt uw gegevens voor
onderstaande doeleinden:

 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Een werknemers- of personeels-/opdrachtnemersrelatie met u aan te gaan en te
  onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de
  opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van
  interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/opdrachtnemersrelatie met u zijn aangegaan,
  voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
  arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
  nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Together Diensten B.V. kan als u werkzoekende, kandidaat, werknemer, en/of zakelijke
relatie bent van Together Diensten B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en
up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
  betreffende werkervaring
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
  ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
  Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer
  Indien u voor Together Diensten B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft
  gewerkt, kan Together Diensten B.V. onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en andere
  contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht en burgerlijke staat
 • Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt
  gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Kopie zorgpas
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede
  betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
  geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
  betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
  ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Derden

Together Diensten B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers,
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Together Diensten B.V.
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere
zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht,
bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de
doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking
tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u
toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven
contact met ons opnemen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@auwerdaenco.nl.

Hoe lang Together Diensten B.V. uw gegevens bewaart

Together Diensten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden
niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Together
Diensten B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien er een overeenkomst is tussen u en Together Diensten B.V. is de wettelijke
bewaarplicht 5 tot 7 jaar. Na deze termijn worden uw volledige gegevens vernietigd.

Wijzigingen

Together Diensten B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen
of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit dezeverklaring heeft tot doel om enige verplichting
of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Together Diensten B.V. en een betrokkene.

Beveiligen

Together Diensten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op
via info@together-diensten.nl.